ATMEGA16-16AU AVR TQFP44 MCU 8BIT 16KB FLASH ATMEL ATMEGA16
   ATMEGA16-16AU AVR TQFP44 MCU 8BIT 16KB FLASH ATMEL ATMEGA16

   ATMEGA16-16AU AVR TQFP44 MCU 8BIT 16KB FLASH ATMEL ATMEGA16

   ATMEGA16 16AU

   ATMEGA16-16AU  AVR TQFP44 MCU 8BIT 16KB FLASH ATMEL ATMEGA16

   Quantity :

   ATMEGA16-16AU  AVR TQFP44 MCU 8BIT 16KB FLASH ATMEL ATMEGA16

   Atmel
   ATMEGA16 16AU

   Specific References

   ATMEGA16-16AU AVR TQFP44 MCU 8BIT 16KB FLASH ATMEL ATMEGA16

   ATMEGA16-16AU AVR TQFP44 MCU 8BIT 16KB FLASH ATMEL ATMEGA16