Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RLX components s.r.o.


Firma RLX components, s.r.o. je nezávislým dodávateľom elektronických súčiastok, meracích prístrojov, náradia a vývojového softvéru. Vďaka tejto komplexnej ponuke je naša firma schopná uspokojovať potreby firiem z oblasti vývoja a výroby elektronických zariadení, priemyselnej automatizácie, merania a regulácie. Spolupracujeme s viac ako 200 nadnárodnými spoločnosťami z celého sveta.

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.

 

Naša kontaktná adresa :

RLX components s.r.o.
Jančova 7, 811 02 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC


tel.: +421 2 62529121
fax: +421 2 62529123

e-mail: info@rlx.sk
URL: http://www.rlx.sk/

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti predaja tovaru (produktov, súčiastok)  medzi  spoločnosťou RLX COMPONENTS s.r.o., IČO : 31389457

(ďalej len "predávajúci") a jeho obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").


2. CENOVÁ PONUKA /CP/

Pre rýchle a správne vybavenie žiadostí o cenové ponuky by CP mali obsahovať:


a) názov a adresu zákazníka 
b) telefónne, faxové číslo alebo e-mailová adresa 
c) meno konkrétneho žiadateľa / kontaktné meno/
d) presnú špecifikáciu /označenie/ súčiastok aj s typom požadovaného púzdra
e) množstvo /ks, m /
f) požadovaný termín dodávky 
g) predstavu ceny

Vyhradzujeme si právo medzipredaja. Pri konzultácii ponúk po telefóne si odporúčame vyžiadať meno pracovníka, ktorý ponuku spracováva. Vaše požiadavky môžete prekonzultovať aj osobne s našim pracovníkom z obchodného oddelenia u nás vo firme.

3. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 
FORMA A NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY:

 
V snahe rýchleho a správneho vybavenia Vašej objednávky Vás prosíme o písomnú formu každej objednávky. Objednávku nám môžete zaslať:

 
1/ CEZ E-SHOP NA NAŠEJ WWW STRÁNKE 
2/ E-MAILOM 

 
V prípade objednávania poštou alebo faxom Vám odporúčame si telefonicky overiť, či objednávka prišla v poriadku a načas. Žiadame Vás, aby ste si zvolili len jeden

z uvedených spôsobov objednávania. V prípade doručenia objednávky viackrát /napr. fax + e-mail alebo e-mail zaslaný 2 našim pracovníkom na ich vlastné firemné adresy/ sa može stať,že náš systém zaeviduje objednávku 2 krát.

Každú objednávku potvrdzujeme e-mailom. V prípade, ak Vám nepríde e-mailové potvrdenie objednávky, nás prosím kontaktujte a overte si, či je Vaša objednávka u nás zaregistrovaná. U zákazníkov, ktorí požadujú platbu faktúrou vyžadujeme pri prvej objednávke predložiť výpis z obchodného registra!

 

OBJEDNÁVKA MUSÍ BYŤ ČITATEĽNÁ A MUSÍ OBSAHOVAŤ:

 

a) názov odberateľa, úplná a presná adresa fakturácie a presná adresa na doručovanie zásielky / v prípade neuvedenia správnej adresy na doručenie tovaru na objednávke, neručíme za dodanie na nesprávnu adresu/

b) IČO, DIČ , IČ DPH 
c) bankové spojenie 
d) čitateľné meno a podpis oprávneného pracovníka vybavujúceho objednávku 
e) telefónne číslo , faxové číslo , e-mailová adresa , číslo na mobilný telefón 
f) číslo objednávky a dátum jej vystavenia 
g) jednoznačná a presná špecifikácia súčiastok vrátane púzdra súčiastok

h) množstvo objednávaných súčiastok 
i) ak je tovar objednaný na základe našej ponuky, prosíme uviesť dátum a číslo ponuky /príp. spôsob doručenia- fax, e-mail/
j) uviesť prípadné dohodnuté ceny na základe ponuky alebo na základe Vášho jednania s pracovníkom našej firmy 
k) spôsob odberu tovaru / osobný odber, pošta alebo kuriér /
l) pri osobnom odbere Vás prosíme dodržať našu prevádzkovú dobu


4. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY


Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky, ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.


5. CENY A DODACIA DOBA

  • Všetky ceny sú uvádzané v Euro
  • Minimálna hodnota objednávky je 10.00Euro bez DPH

Vzhľadom na zmeny kurzov (USD) a stále sa meniace ceny súčiastok na trhu , sa nedajú zabezpečiť pevné ceny. Aktuálne ceny z cudzej meny sa prerátavajú v systéme vždy podľa aktuálnych kurzov a nákupných cien. Pri väčšom odbere poskytujeme individuálne zľavy.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien. Prosím informujte sa ohľadom aktuálneho stavu skladu.  Stav na sklade v E-shope nemusí byť aktuálny.

 

6. DODÁVKA TOVARU

Dodávku tovaru zabezpečujeme zo skladov z celého sveta. Tovar, ktorý máme na sklade, zasielame v deň prijatia objednávky. 

Prosím informujte sa ohľadom aktuálneho stavu skladu.  Stav na sklade v E-shope nemusí byť aktuálny.

1/ kuriérska služba - dobierka

2/ kuriérska služba -  uhrada faktury vopred

V pripade, ze zakaznik si ziada rozdelit a zaslat objednavku na viackrat, tak postovne zaplati za kazdu cast objednavky samostatne.

 

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

1/ Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny, a to nasledovným spôsobom:


a) prevzatím a zaplatením tovaru na dobierku
b) prevzatím a zaplatením tovaru na faktúru


2/ Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť na telefónnom čísle. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad.Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované.


9. PLATOBNÉ PODMIENKY

1/  dobierka - kuriér 

2/ zálohová faktúra

10. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovaný tovar prijímame na základe predloženej faktúry a krátkeho popisu závady ( vyplnený RMA protokol). RMA protokol Vám zašleme e-mailom alebo faxom.

 
NÁLEŽITOSTI REKLAMAČNÉHO PROTOKOLU:

 
a) čitateľne vyplnený reklamačný protokol RMA
b) názov firmy a presná adresa zákazníka 
c) meno zodpovedného pracovníka
d) telefonický kontakt /fax, e-mailová adresa, mobilný telefón /
e) faktúra /daňový doklad/,príp. doklad o zaplatení pri hotovostnej kúpe
f) presný popis závady

 
11. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


a) RLX components s.r.o. sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

b) Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.


c) Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

d) Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb.

e) Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. 


RLX components, s.r.o.

3.3.2015